HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

HƯỚNG DẪN ĐO E NỀN ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG THEO TCVN 8861:2011

Tiêu chuẩn này quy định cách xác định Mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp  sử dụng tấm ép cứng. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho công tác thiết kế kết cấu áo đường mềm và kiểm tra đánh giá Mô đùn đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường.

Nguyên tắc: Đặt tấm ép cứng lên bề mặt đã được làm phẵng, gia tải lên tấm ép bằng kích thủy lực và hệ thống chất tải. Ứng với các cấp thủy lực, đo độ võng đàn hồi dưới tấm ép. Trên cơ sở số liệu đo, vẽ biểu đồ quan hệ giữa áp lực và độ võng đàn hồi, xác định Mô đun đàn hồi chung của kết cấu dưới tấm ép.

Zalo