máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

Ý nghĩa chỉ số dẻo