máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

(TCVN 4197-2012) Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm