máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

TCVN 3111-1993