máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

TCVN 3109-1993