HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÊ TÔNG

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU BÊ TÔNG

Tin tức
QUY ĐỊNH VỀ LẤY MẪU BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG:

-Lấy mẫu khi bê tông còn ướt, tại cùng một địa điểm.

-Số lượng tổ mẫu cụ thể như sau:

+Đối với bê tông khối lớn: Nếu khối lớn hơn 1000cm3 thì cứ 500cm3 lấy một tổ. Nếu khối nhỏ hơn 1000cm3 thì cứ 250cm3 lấy một tổ mẫu.

+Với các móng lớn: cứ 100cm3 lấy một tổ.

+Với kết cấu khung, cột, dầm, sàn cứ 20cm3 lấy một tổ mẫu.

+Với cấu kiện đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn 20cm3 vẫn phải lấy 1 tổ mẫu.

+Với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường sân bay,... cứ 200cm3 lấy 1 tổ mẫu.

 

khuôn bê tông hình trụ