máy kiểm định

máy kiểm định

máy kiểm định

nhiệt kế kim loại